วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ผลงานติดอันดับ"51กิจกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนสันกาลาคีรี
11 กรกฎาคม 2551

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะ ระดับช่วงชั้นที่ 2
- เด็กหญิงสูฮัยลา เจ๊ะแน

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การสร้างภาพปะติดจากเศษวัสดุ ระดับช่วงชั้นที่ 1
- เด็กหญิงนูรฟิตรี เซ็งมีดี

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ผลงานติดอันดับ"50


งานศิลปหัตกรรมและการแข่งขันทางวิชาการ
เพื่อเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา
ระดับกลุ่มสันกาลาคีรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
20-21 สิงหาคม 2550

ชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินนำมัน ระดับอนุบาลศึกษา
-ด.ญ.นูรฟิตรี เซ็งมีดี ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 2
-ด.ญ.นูรฮายาตี บาโงย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-ด.ญ.มูนีเราะห์ ดาระตี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 2
-ด.ญ.กามีละห์ แวกาจิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6